Đang tải dữ liệu...

Phản bóng đá

Ngày 11 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
Cúp Tiger bị cúp coi

Đêm nay bị cúp Tiger,
Tại vì mất điện nên giờ mới yên.
Hét hò, hết hét, hết điên,
Thật là sảng khoái, ngủ yên giấc tròn.

31-8-1998

Có điện

Viết lời chưa hết, điện có ngay,
Thật là may mắn, mắn may thay,
Bóng banh hết trận, hết coi chữa?
Điện nhé! Từ nay cứ cúp dài.

31-8;1-9-1998
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi,
Đang tải dữ liệu...