Đang tải dữ liệu...

Cái nỏ

Ngày 11 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
Cái nỏ

Bàn tính bị hư tôi lắp lại,
Được nguyên cái nỏ để bắn chơi,
Quay đi quay lại không có đích,
Cuối cùng đem bỏ xó bếp thôi.

23-8-1998
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi,
Đang tải dữ liệu...