Đang tải dữ liệu...

Sau tiết kiểm tra

Ngày 11 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
Sau tiết kiểm tra

Tiết cuối cùng, đã trôi qua,
Ung dung ta bước ta về nhà ta.
Vượt qua một cửa kiểm tra,
Ngó mà dễ ợt ai mà rớt đây?

14-9-1998
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi,
Đang tải dữ liệu...