Đang tải dữ liệu...

Người

Ngày 10 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
Người

...
...
...
Nội dung bài thơ này không phù hợp lắm với tâm trạng của tôi bây giờ, cho nên tốt nhất là chưa nên đưa lên đây vào lúc này.
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi,
Đang tải dữ liệu...