Đang tải dữ liệu...

Viết về lớp

Ngày 10 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
Viết về lớp (84)

Viết lời ca ngợi lớp mình,
Mà tôi chẳng muốn, cho chìm lặng im.
Bởi rằng bút chẳng thể tìm,
Tìm ra điều tốt, nhặt nghìn điều hay.
Cố công đặt bút quay tay,
Mà sao bút chẳng nghĩ ngày ta mong.
Viết là để viết cho xong,
Mà sao buồn nhỉ, là lòng chẳng ưa.

23-7-1998
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi,
Đang tải dữ liệu...