Đang tải dữ liệu...

Mưa

Ngày 9 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
Mưa

Ta ngồi đây, hứng con mưa,
Một cơn mưa nhỏ, chớp nhằng khắp nơi.
Ngồi đây thương má đường xa,
Má đang gặt lúa, má đang gánh gồng.

Con ngồi đây, mãi vẫn mong,
Mong cho chân má chạy mau,
Chạy mau để kịp trốn cơn mưa rào.

12-6-1998
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi,
Đang tải dữ liệu...