Các công cụ debug - decompiler, debug and patching tool

Ngày 6 tháng 10 năm 2022 Trương Chương Dương
  1. Decompiler: https://hub.docker.com/r/hacrot3000/docker-wine-ida (IDA Pro 7.0, 7.5, 7.6, 7.7)
  2. Patching tool: https://github.com/hacrot3000/patchkit
  3. GDB Gui: https://github.com/epasveer/seer
  4. Application store: https://flatpak.org/
Đang tải dữ liệu...