Improve Chrome flash performance

Ngày 23 tháng 1 năm 2015 Trương Chương Dương
  1. On chrome, open the page chrome://flags/
  2. Search and enable 'Override software rendering list'
  3. Restart chrome
Đang tải dữ liệu...