Đang tải dữ liệu...

Lời nhắc nhở

Ngày 12 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương

Bạn ơi khi đọc tập này
Mong cho bạn hiểu thẳng ngay lòng mình
Bao nhiêu ý niệm sâu xa,
Mình đều viết cả mọi điều vào đây.
Những gì chưa rõ bạn ơi,
Xin bạn hãy hỏi dề mình được hay
Đôi điều nhắn nhủ chân thành,
Bạn ơi làm đúng, chớ sai mình buồn.


19-4-1998
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi, Mối tình đầu,
Đang tải dữ liệu...