Đang tải dữ liệu...

Đi săn

Ngày 11 tháng 7 năm 2008 0 bình luận Trương Chương Dương
Đi săn

Chiều vác nỏ đi săn,
Bắt được con châu chấu,
Đem về làm trâu kéo,
Cày sạch vạt cỏ hoang.

26-8-1998

Khỏi cần nói thì cũng rõ hồi đó tôi rãnh rỗi và giàu trí tưởng tượng như thế nào.
Chủ đề: Nhật ký của tôi, Thơ của tôi,
Đang tải dữ liệu...