Đang tải dữ liệu...

49 định nghĩa về con gái

Ngày 9 tháng 2 năm 2007 0 bình luận Trương Chương Dương
Ăn hàng là một
Dựa cột là hai
Ngủ ngày là ba
La cà là bốn
Trốn việc là năm

Hay nằm là sáu
Láu táu là bảy
Hay nhảy là tám
Bà Tám là chín
Lín nhín là mười
Hay cười mười một
Bộp chộp mười hai
Ngáp dài mười ba
Hay ca mười bốn
Hay nướng mười lăm
Hâm hâm mười sáu
Nhốn nháo mười bảy
Ngủ ngày mười tám
Làm dáng mười chín
Lâu nín hai mươi
Siêu lười hai mốt
Hay “chọt” hai hai
Ưa nhay hai ba
Thích la hai bốn
Hay lộn hai lăm
Giả câm hai sáu
Hay xạo hai bảy
Ưa…chảy hai tám
Thích ngoạm hai chín
Lỗi hẹn ba mươi
Mưa rơi ba mốt
Ham “mốt” ba hai
Nói dai ba ba
Tà tà ba bốn
Bừa bộn ba lăm
Nhùng nhằng ba sáu
Nói xấu ba bảy
Chọc gậy ba tám
Lảm nhảm ba chín
Bướng bỉnh bốn mươi
Đua đòi bốn mốt
Học dốt bốn hai
Bạn trai bốn ba
Trốn nhà bốn bốn
Cãi bướng bốn lăm
Lăng nhăng bốn sáu
Ngổ ngáo bốn bảy
Đầu chấy bốn tám
Xỏ bạn bốn chín
Ngất lịm chưa kịp năm mươi
Chủ đề: Truyện cười linh tinh,
Đang tải dữ liệu...